Без категория

Кредитна терминология за по-добра финансова култура

finansiЕфективният лихвен процент представлява действителната цена на заема и улеснява виждането и сравняването на условията, при които различните банки предлагат едни и същи заеми. Ефективният лихвен процент, освен номиналния лихвен процент, включва такси и комисионни, платени от клиента на банката за одобрение на кредита. В случай на заеми, отпуснати с депозит, печалбите включва и приходи от лихви, които банката плаща по този депозит. Трябва обаче да се има предвид, че има някои разходи, които не са включени в плановете, като например: промени в обменния курс, ако заемът е с валутна клауза, разходи за оценка на стойността на обезпечението, разходите за различни сертификати, сертификати, разрешения и решения, разходи на Кредитното бюро. Тези разходи не са включени в изчисляването на лихвата, тъй като те не са известни в деня на изчисляване на лихва, но могат да възникнат по време на изпълнението на договора за заем , или не представляват дохода на банката.

Интеркаларна лихва е лихва, която се изчислява и начислява само от момента, в който ви е отпуснат заем до момента, в който започнете да го изплащате, т.е. до изплащането на първата вноска. В зависимост от бизнес политиката банката може да начисли натрупаната интеркаларна лихва върху главницата на дълга и да я събере чрез анюитети / вноски или наведнъж – след изтичане на заема. Ако банката начисли интеркаларна лихва, трябва да се консултирате с банковите служители, преди да сключите договора, кога би било най-добре да изплатите заема, така че интеркаларната лихва да бъде възможно най-ниска.

Лихва за забава е лихва, която се изчислява и начислява, ако клиентът не е уредил задълженията в срок в съответствие с разпоредбите на сключения договор.

Лихвата или предлаганият лихвен процент в евро е референтният лихвен процент, базиран на средния лихвен процент, при който банките си отпускат пари взаимно на междубанковия пазар. Стойността на лихвата може да е плаваща.

Източник: https://www.stateaid-bg.org/