Полезно

В Американо-английската академия се обучават деца в интернационална среда

Американо-английската академия (АЕА) припознава за своя мисия възпитанието и обучението на бъдещи членове на гражданското общество, за чиито интереси и възможности във връзка с човешкото познание, да няма граници. В мултикултуралната среда учениците се научават да прегръщат различията между тях, от гледна точка на етнос, вероизповедание и език. Празнувайки различията си, те получават разбирането да се приемат такива, каквито са и да се чувстват равни, като се освобождават от границите в тяхното съзнание.

Политиката на международното училище е такава, че се използват само утвърдени и същевременно гъвкави и креативни подходи в образователния процес. Личностно-ориентираният подход към всеки възпитаник на учебното заведение, изхожда от факта, че учениците не се третират като елемент от общо, универсално цяло, а нагласата към тях е като към отделни потребители, които имат своите специфични силни и слаби стрни, както и индивидуални потребности. Препдавателите в елитното международно учебно заведение вярват, че на тези нужди може да се отговори своевременно, като се взима предвид най-добрия интерес на децата.

В Академита изключително много се цени информацията, получена благодарение на обратната връзка, между доставчика на образователни услуги в Общността АЕА и учениците или техните родители. Насоките, препоръките и съветите на децата и техните родители дават стойнстна инфрмация и чрез тях са осъществени едни от най-значимите промени и нововъведения.

Дуалният модел се отнася, както за предучилищната подготовка, за основното образование от първи до осми клас, така и за средното ниво на образоавние. Българските участници в образователния процес в Академията могат да се възползват освен от двуезичния модел на обучение, от български или американски модел. Българският модел предлага една отлична предпрофесионална степен, която е силно конкурентна на тази в останалите частни престижни училища у нас.

Обучението по американския модел представлява предоставяне на образователни услуги изцяло на английски език. В този случай на учениците ще бъде преподавано по абсолютно всички учебни предмети само на английски език. С всеки успешно преминат клас на учениците ще бъде издаван съответния сертификат под формаа на американски документ.